Rozdelenie a popis montáže dlažieb

Kamenné dlažby

Kamenné dosky sa najčastejšie používajú v nasledujúcich aplikáciách:

– Dlažba kladená do piesku v exteriéri (terén alebo strecha)

– Dlažba kladená na podložky v exteriéri (zvyčajne strecha)

– Dlažba lepená lepidlom v exteriéri a interiéri

Pokládka do pieskového lôžka

Dlaždice sú položené na posteľnú vrstve a nosnej vrstve z kameniva.

Pokládka do pieskového lôžka je najstaršou používaná technológia pokládky.

Používa sa iba v exteriéri.

Výhody dlažby do pieskového lôžka:

– Nízke nároky na rovinnosť podkladu

– Možnosť výmeny poškodenej dosky

– Možnosť opakovaného použitia dosiek

– Možnosť korekciou položenej dlažby

Nevýhody dlažby do pieskového lôžka:

– Nerovnomerné sadanie dosiek v prípade nedostatočne zhutneného podkladu

– Nutnosť častejšia starostlivosť o škáry, popr. potreba výmeny výplne škár

Podklad

Pokládka na terén:

K vytvoreniu podkladu je nutné odstrániť ornicu, hrubo urovnať a zhutniť terén (napríklad vibračným valcom). Ak je v danej oblasti vysoká hladina podzemnej vody, je nutné zabrániť jej vystúpenie. To sa zvyčajne dosahuje zriadením podpovrchovej drenáže. V prípade rizika pohybu podkladu vplyvom mrazu alebo prívalových zrážok (napr. Íl) sa odporúča zvýšiť hrúbku nosnej vrstvy.

Pokládka na streche:

V okolí okolí odvodnenie strechy musí byť vyriešená ochrana nosnej a ložnej vrstvy pred splavovaním.

Nosná vrstva

Nosná vrstva slúži na prenášanie zaťaženia z dlažby do podložia a plní zároveň drenážne funkci.Volí sa v závislosti na druhu zaťaženia. Pre triedu použitia 2 sa volí jedna vrstva, pre triedu použitie 3 sa volí dve vrstvy.

V prípade väčšieho zaťaženia je nutné podkladovú vrstvu riešiť individuálnym projektom.

Kamenivo sa ukladá v spáde 1,5 – 2,0%, vo vrstvách hrúbky do 100 mm, ktoré sa následne hutnícke. Takto sa postupuje až kým sa nedosiahne požadované mocnosti vrstvy danej frakcie kameniva (tabuľka 2). Zhutnenie sa vykonáva doskovým vibrátorom.

Tabuľka: Rozdelenie druhov zaťaženie do tried použitia podľa STN EN 1341:

Trieda použitia Druh zaťaženia
Třída 2 Plochy pre chodcov a pre cyklistov, záhrady, balkóny (lomové zatížení P = 3,5 kN).
Třída 3 Plochy občas pojazdnej automobily, pre ľahké vozidlá a pre motocykle, vjazdy do garáží (lomové zatížení P = 6,0 kN).

Tabulka: Mocnosť vrstiev podľa triedy použitia:

Frakce Trieda 2 Trieda 3
8-16mm 10-15cm 10-15cm
16-32mm 20cm

Posteľná vrstva

Posteľná vrstva slúži k pokládke dlažobných dosiek a súčasne tvorí spádovú vrstvu dlažby.

Piesok posteľná vrstvy pre jednu plochu by sa mal vždy odoberať iba z jedného zdroja, aby sa zaručilo rovnomerné sadnutia. Posteľná vrstva sa zhotovuje zo štrkopiesku frakcie 4-8 mm, v piesku by nemalo byť väčšie množstvo ílovitých častíc. Piesok nesmie byť nasýtený vodou. Mocnosť vrstvy (tabuľka 3) záleží na druhu zaťaženia. Piesok posteľná vrstvy sa nasype, uhladí a náležite zhutní. Hrúbka nezhutněného profilu piesku sa stanovuje skúškou na stavbe. Zhutnenie sa vykonáva doskovým vibrátorom. Spád povrchu pieskového lôžka sa vo vodorovnom aj priečnom smere upraví na 1,5 – 2,0%.

Po počiatočnom zhutnení sa položí ďalšia vrstva piesku s hrúbkou približne 10 mm a uhladí sa tak, aby vytvorila kyprý povrch, do ktorého sa ukladá dlažba. Je potrebné dbať na správnu hrúbku pieskového lôžka, aby položená dlažba mierne prevyšovala okraj. Tým sa docieli plynulý odtok dažďovej vody.

Tabuľka: Mocnosť vrstiev podľa triedy použitia:

Frakce Trieda 2 Trieda 3
4-8 3 cm 3 cm

Dlažba

Hrúbku dlažby volíme podľa druhu zaťaženia.

Tabuľka: Hrúbka dlažobných dosiek podľa triedy použitia:

Třída 2 Třída 3
4-7 cm 7-10 cm

Pred položením dlažby sa nesmie narušiť posteľná vrstva piesku. Pre udržanie smeru škár sa pripraví vodiace šnúry v pravidelnom intervale a zrovnané v uhle 90 °. Pokladanie dlažby sa musí začínať od rovného okraja alebo vodiacej šnúry. Postupuje sa proti spádu. Najprv sa pokladajú celej dosky, ich pokládka sa priebežne kontroluje podľa vodiacej šnúry. Po dokončení pokládky celých dosiek sa doplní naformátované prírezy dosiek.

Aby sa zabránilo posunu dosiek počas pokládky, doporučuje sa špáry už behom pokládky vysypávať (bez hutnenia). Je nutné dbať na dodržiavanie rovnakej šírky škár.

Odporúčame odoberať dosky z troch a viac balení, aby sa (vzhľadom k možnosti drobných rozdielov v odtieňoch jednotlivých baleniach dosiek) zamedzilo zhluku dosiek odtieňovo rozdielnych od ostatných na jednom mieste.

Okraje dláždených plôch
Okraje dláždených plôch by mali byť opatrené okrajovými zábranami. Tie zamedzujú posunu dlažby pri pokládke a pri využívaní dláždené plochy. Musí byť napr. Schopné odolať prejazdu vozidiel tam, kde táto možnosť existuje. Okrajové zábrany môžu už existovať vo forme stien, základov alebo betónových tvaroviek. Možno ich vytvoriť z prvkov štandardnej dlažby kladených stojato alebo z obrubníkov. Obrubníky sa usadzujú do suchého betónu. Svetlá výška okraja nad nosnou vrstvou sa vypočíta ako súčet hrúbky ložnej vrstvy a hrúbky dlažby.
Obrubníky treba osadiť aspoň v minimálnom spáde od dláždenej plochy. Zadná strana obrubníka sa musí obetónovať, aby sa zabránilo bočnému pohybu. Betón musí byť tvarovaný tak, aby nebránil položenie nadväzujúce dlažby. Pred valcovaním dlažby musí byť všetok betón pod obrubníky riadne vyzretý. V prípade dlhých okrajov dlažby sa vykonajú dilatačné škáry približne každých šesť metrov.

Skladba pri pokládke dlažby do piesku, ukončenie pri obrubníku:

Výplň škár a hutnenie dlažby

Pred valcovaním sa kefou rozhrnie do škár jemný kremičitý piesok frakcie 0-2 mm. Piesok musí byť suchý, aby mohol dobre preniknúť do škár. Prebytočný piesok sa z povrchu zmetie, aby sa zamedzilo opotrebeniu dlažby počas zhutňovania.

Zhutňovacim doskovým vibrátorom s gumenou doskou sa potom povrch hutnícky, pričom sa nesmie zhutňovať vo vzdialenosti kratšej ako jeden meter od kraja, u ktorého nie sú zábrany. Vibrátorom sa plocha prejde dvakrát až trikrát. Hutnenia a doplňovanie piesku sa opakuje, kým nie sú škáry plné.

Nepoužíva sa piesok, ktorý by vytvoril na dlažbe škvrny – nutné vyskúšať na vzorke dlažby a piesku. Škáry je nutné občas po položení skontrolovať a v prípade nutnosti doplniť.

Pokládka na podložky

Samonosné dlaždice sú svojimi rohmi položené na vhodných podložkách na únosnom podklade.

Dlažba na podložkách sa používa najmä na strechách a terasách.

Používa sa iba v exteriéri.

Výhody dlažby na podložkách:

možná oprava bez demontáže celej vrstvy,
možnosť realizácie aj v čase, keď nie je možné použiť mokré procesy (nízke teploty),
prístupné podkladovej vrstvy bez deštrukcie dlažby (možnosť kontroly a opravy),
jednoduchá výmena poškodených dosiek,
dlažba netrpia pôsobením mrazu.
Nevýhody dlažby na podložkách:

nutné použiť väčšie hrúbky dosiek
možnosť zapadnutiu nečistôt do škár medzi doskami (dlažbu nemožno použiť v oblastiach s množstvom vegetácie)
Podklad

Podklad pod dlažbu na podložkách musí byť:

• dostatočne únosný (musí odolať zaťaženiu premávkou a hmotnosťou dlažby pôsobiace na malej ploche podložky),

• rovný (v rozmedzí možnosti rektifikácie podložiek),

• mrazuvzdorný.

Podkladom zvyčajne býva:

• betónová roznášacia vrstva,

• hydroizolačná vrstva na roznášaciu vrstve z betónu,

• hydroizolačná vrstva na tepelnej izolácii dostatočnej únosnosti,

• tepelnoizolačná vrstva z extrudovaného polystyrénu.

Ak je hydroizolačná vrstva vykonaná na vrstve tepelnej izolácie, musí materiál tepelnej izolácie odolať zaťaženie dlažbou a prevádzky na nej. Hydroizolačná vrstva a tepelne-izolačná vrstva z extrudovaného polystyrénu sa pred vykonávaním dlažby na podložkách chráni syntetickou geotextíliou min. plošnej hmotnosti 300 g / m2.

V prípade použitia jednoduchých nerektifikovatelných podložiek odporúčame, aby rovinnosť podkladu bola rovnaká ako rovinnosť výsledného povrchu dlažby.

V prípade použitia rektifikovateľných podložiek odporúčame max. Odchýlku rovinnosti podkladu rovnakú s max. Rektifikáciou podložiek.

Podložky

Sáčky s betónovou zmesou

Sáčky vyplnené vlhký betón sa pokladajú pod rohy dosiek. Poklepom sa zrovná povrch dlažby. Veľkosť sáčku sa riadi hrúbkou medzery pod dlažbou a konzistenciou zmesi.

Perforované sáčky so suchou zmesou sa pred pokládkou namočí.

Nerektifikovatelné podložky

Majú pevne danú výšku, vyrovnávanie sa podľa možností systému vykonáva:

– Použitím pomocných rektifikačných podložiek,

– Skladaním jednotlivých podložiek na seba.

Rektifikovateľné podložky

Majú pevne danú minimálnu a maximálnu výšku, vyrovnávanie prebieha pomocou závitu.

Dlažba

Určí sa hlavné smery, poloha radov voči okrajom a pokladá sa dlažba. Latou a vodováhou sa kontroluje rovinnosť a vykonáva sa rektifikácie. Priebežne sa kontroluje stabilita jednotlivých dlaždíc.

Odporúčame odoberať dosky z troch a viac balení, aby sa (vzhľadom k možnosti drobných rozdielov v odtieňoch jednotlivých baleniach dosiek) zamedzilo zhluku dosiek odtieňovo rozdielnych od ostatných na jednom mieste a teda tvorenie farebných fľakov v dlažbe.

Okraje dláždených plôch

Okraje dláždených plôch musia byť opatrené okrajovými zábranami. Tie dláždenú plochu ukončujú a zamedzujú posunu dlažby. Musí byť napríklad schopné odolať prejazdu vozidiel tam, kde táto možnosť existuje. Okrajové zábrany môžu už existovať vo forme stien, základov alebo betónových tvaroviek. Možno je tiež vytvoriť z obrubníkov.

Svetlá výška povrchu nad nosnou vrstvou sa vypočíta ako súčet hrúbky podložiek a hrúbky dlažby. V prípade dlhých obrubníkov je nutné umiestniť dilatačné škáry približne každých šesť metrov.

Príklad skladby pri pokládke dlažby na podložky:

Nerektifikovatelné podložky lze rozstřihnout na poloviny nebo čtvrtiny a položit standardním způsobem pod dlažbu. V případě rektifikovatelných podložek nelze podložku dělit. Při okrajích se tedy použijí podložky ze kterých se odstraní čepy dělícího křížku.

Podložky v okrajích:

REKTIFIKOVATELNÉ:

NEREKTIFIKOVATELNÉ:

V prípade nutnosti osadenia úzkymi dlaždicami pri okrajoch terasy je prípustné dlaždice uložiť do maltového lôžka (dlaždice sú celoplošne podopierané).:

Škáry

Šírku škár dlaždíc určujú čapy na podložkách. Škáry zostávajú voľné, ničím sa nevypĺňajú.

Dlažba lepená stavebným lepidlom

Používa sa v interiéri aj exteriéri.

Špeciálne lepidlo sa volí podľa typu kameňa, druhu podkladu a podľa prostredia.

Výhody lepené dlažby:

– Možnosť použitia tenkých dosiek (dosky sú celoplošne podopierané)

– Celistvosť, nenáročnosť povrchu na údržbu

Nevýhody lepené dlažby:

– Najprísnejšie požiadavky na rovinnosť podkladu

– Obtiažna výmena poškodených dlaždíc

Kamenné dosky pre lepenú dlažbu

Pre lepenú dlažbu možno použiť dosky od hrúbky 10 mm. Väčšej hrúbky dosiek sa používajú u dlažieb s vyšším zaťažením au vápencových alebo mramorových dlažieb v interiéri.

Podklad

Druhy podkladu:

  • betón, ľahčený betón, pórobetón a potery (cementové a anhydritové)
  • stará dlažba, teracco
  • podlahové vykurovanie
  • drevené, kovové alebo zmiešané konštrukcie
  • asfaltové potery

Betonové podklady

Betónové podklady musia byť dostatočne vyzreté, aby neobsahovali nadmernú vlhkosť a zároveň nedochádzalo k nadmernému zmrštenia konštrukcie.

Podľa veku betónového podkladu:

– Zvyčajne sa dlažba pokladá na betónový podklad staršie 28 dní s pevnosťou v ťahu 1,0 – 2,5 MPa. Podklad sa musí zbaviť prípadných zvyškov separačných prostriedkov, v prípade potreby vyrovnať špeciálnou stierkou. Požadovaná rovinnosť pre jednotlivé lepidla je uvedená v technických listoch v kapitole 4.5.

– Pre podklady mladší než 5dnů je nutné použiť špeciálne lepidlo.

– Na podklady veku 5 – 28 dní lepenie dlažby neodporúčame.

– Staré konštrukcie, ktoré nevyžadujú vyrovnanie podkladu a majú pevnosť v ťahu 1,0 – 2,5 MPa, stačí pred lepením dlažby zľahka navlhčiť.

– Staré konštrukcia nerovné zbaviť prípadných zvyškov separačných prostriedkov a vyrovnať špeciálnou stierkou.

V prípade, že je pod betónovou vrstvou tepelná alebo kročajová izolácia, musí mať betónová vrstva hrúbku min 50 mm a musí byť vystužená oceľovou sieťou. V prípade, že sú v podklade trhliny, je potrebné odstrániť ich príčinu, zainjektovat je alebo spevniť výstužou. Na podklad s aktívnymi trhlinami nemožno lepiť dlažbu.

Pred realizáciou dlažby je potrebné stanoviť zvyškovú vlhkosť podkladu. Tá má vplyv na výber vhodného druhu lepidla. Väčšina lepidiel vyžaduje podklad suchý. Ak je vlhkosť podkladu príliš vysoká, musí sa podklad nechať dostatočne vyschnúť.

Tabuľka: Prípustný obsah vlhkosti v podklade bez podlahového vykurovania (merané CM metódou):

Typ lôžka Cementový poter Anhydritový poter
Tenkovrstvé 2 % 0.5 %
Středněvrstvé 2 % 0.5 %
Silnovrstvé 3 % nevhodné

Podklad zo starej dlažby, teracco
Na starú dlažbu je možné lepiť nové kamenné dosky len ak nie je poškodená. Ak stará dlažba nedrží dostatočne na pôvodnom podklade, musí sa v celom rozsahu odstrániť. Stará dlažba musí byť zbavená všetkých nečistôt a mastnoty. Pred lepením dosiek je vhodné starú dlažbu opatriť penetračným náterom. Nerovnú dlažbu treba vyrovnať špeciálnou stierkou.

Podlahové vykurovanie
Pre podlahové vykurovanie musí byť použité špeciálne lepidlo.

Pred lepením na podklad s podlahovým vykurovaním sa kúrenie zapne, aby sa vysušila zvyšková vlhkosť. Najskôr sa zahreje na teplotu 25 ° C. Táto teplota sa udržiava 3 dni. Potom sa zahreje vykurovacie médium na maximálnu teplotu a tá sa udržuje po dobu 4 dní. Potom sa kúrenie nechá vychladnúť. Pokiaľ je zvyšková vlhkosť príliš vysoká, vykurovací cyklus sa opakuje.

Tabuľka: Prípustný obsah vlhkosti v podklade s podlahovým vykurovaním.

Typ lôžka Cementový poter Anhydritový poter
Hrubovrstvové 3 % nevhodné
Tenkovrstvé 2 % 0.3 %

Drevené, kovové alebo zmiešané konštrukcie

Na tieto konštrukcie odporúčame lepidlá na báze polyuretánu.
Podklad musí byť pevný, suchý, zbavený nečistôt a hrdze.

Asfaltové potery

Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt a nesúdržných častí. Pred lepením dlažby doporučujeme napenetrovať.

Hydroizolácie

Realizovaná dlažba nie je vodotesná, preto je nutné všetky plochy, ktoré prichádzajú do styku s vodou (kúpeľne, terasy, balkóny), opatriť hydroizoláciou.

Penetrácia podkladu

Savé podklady je nutné vždy opatriť penetráciou príslušnú ku zvolenému lepidlu a podkladu alebo adhéznym mostíkom. Zamedzí sa tak odvádzanie zámesovej vody z lepidla do podkladu a zvýši sa priľnavosť lepidla k podkladu. Penetrácia však negarantuje, že sa nebudú tvoriť výkvety. Tvorbe výkvetov sa zamedzí vhodnou voľbou lepidla.

Pre penetráciu podkladu odporúčame Sopro HK 553 a Sopro GD 749. Sú vhodné pod všetky nami odporúčaná lepidla.

Lepenie dlažby

Lepidlo
Zvolené lepidlo by malo byť vždy určené pre prírodný kameň. Malo by byť vybrané podľa typu kameňa, rozmerov kameňa, podľa podkladu, miesta lepenie dlažby (interiér alebo exteriér, vlhké alebo suché prostredie), prevádzky a zaťaženia. Pre dlažby z prírodného kameňa sú vhodné lepidlá flexibilné. Použitie lepidiel pre dlažby v náročných prevádzkach (bazény, priemyselné prevádzky apod.) Je potrebné vždy konzultovať s dodávateľom kameňa a lepidla.
Vo vlhkom prostredí, pri kameňov náchylných na tvorbu výkvetov (predovšetkým svetlé vápence a mramory) je potrebné použiť lepidlo s garanciou nevznikání výkvetov. Pre svetlé a priesvitné kamene (biele alebo krémové vápence a mramory a aragonit) je vhodné voliť biele lepidlo s garanciou nevznikání výkvetov, aby pod kameňom nepresvitali a nemenilo odtieň kameňa. U svetlých a priesvitných kameňov sa po položení môžu prechodne objaviť tmavé škvrny spôsobené vlhkosťou z lepidla. V takom prípade odporúčame s ďalšími technologickými krokmi (impregnácia pred škárovaním, spárovanie) počkať až vlhkosť z kameňa vyschne a tmavé škvrny zmiznú.
Pri výbere lepidla je tiež potrebné zohľadniť rozmery lepených dosiek a nerovnosti podkladu, ktoré bude treba preklenúť, aby sa dosiahla požadovaná rovinnosti dlažby. Hrubovrstvová lepidlá sa používajú na veľkoformátové dosky. U hrubovrstvých lepidiel, ktoré nemajú garantované nevznikání výkvetov, je nebezpečenstvo výkvetov naozaj veľké. Strednovrstvové a tenkovrstvová lepidla sa volí pre kalibrované dosky. Lepidlo odporúčame nanášať pokiaľ možno v konštantnej hrúbke.
Na vyrovnanie nerovností podkladu odporúčame použiť vyrovnávacie stierky.
Rozdelenie lepidiel podľa hrúbky vrstvy sa môže u rôznych výrobcov líšiť.

Tabulka: Príklad rozdelenia lepidiel podľa hrúbky vrstvy

Lepidlo Hrúbka vrstvy
Tenkovrstvé 2 – 5 mm
Stredněvrstvé 5 – 20 mm, 5 – 30 mm
Hrubovrstvé od 20 mm

Pokládka dlažby

Príprava a aplikácia lepidla sa vykonáva podľa technických pokynov výrobcu.
Spravidla platí nasledujúce:

– Na prípravu lepidiel, tmelov, vyrovnávacích poterov a pod. Je nutné použiť čistú nádobu.
– Pre miešanie prípravkov sa odporúča použiť mechanické miešadlo.
– Obvykle sa pridáva sypká zmes do kvapaliny, nie naopak.
– Ak sa lepí dvojzložkovým lepidlom, pre každú zložku lepidla sa použije čistý nástroj.

Je nutné rešpektovať technické a bezpečnostné pokyny výrobcu uvedené v technických listoch pre konkrétne lepidlo:

– Doba zrenia (po rozmiešaní lepidla sa ponechá lepidlo odstáť a potom sa znovu premieša),
– Doba spracovateľnosti (po uvedenej dobe sa hmota nesmie používať),
– Doba pre položenie dlažby (doba, po ktorú je nutné dosku prilepiť na nanesenú vrstvu lepidla, závisí na klimatických podmienkach, po uplynutí tejto doby sa znižuje prídržnosť),
– Hrúbka vrstvy lepidla (maximálna hrúbka vrstvy, v ktorej je možné lepidlo nanášať, podľa potrebnej hrúbky sa volí veľkosť zubov stierky),
– Spárovatelnost (doba od položenia dlažby, po uplynutí ktorej je možné dlažbu spárovať),
– Pochôdznosť a zaťažiteľnosť (doba od položenia dlažby, kedy je možné ju zaťažiť).

Pripravené lepidlo musí byť dokonale homogénna a ľahko roztierateľné. Pripravuje sa vždy len také množstvo, ktoré je možné spracovať v dobe spracovateľnosti.
Pripravené lepidlo sa najprv hladkou stierkou dobre zatrie slabou vrstvou do podkladu, aby sa vytvoril kvalitný prechod medzi podkladom, lepidlom a dlaždicou. Potom sa na podklad nanesie vrstva lepidla zubovou stierkou. Neustále je potrebné kontrolovať, či vrstva lepidla nestráca svoju lepivosť.
Optimálna teplota pre realizáciu dlažby je + 10 ° C až + 20 ° C. Úmerne s klesajúcou teplotou sa predlžuje doba zrenia lepiacej hmoty. S vyššími teplotami sa skracuje doba pre položenie dlažby. Vysoká vlhkosť predlžuje dobu zrenia lepiacej hmoty, naopak nízka vlhkosť túto dobu skracuje.

[Info_box] Odporúčame odoberať dosky z troch a viac balení, aby sa (vzhľadom k možnosti drobných rozdielov v odtieňoch jednotlivých baleniach dosiek) zamedzilo zhluku dosiek odtieňovo rozdielnych. [/ Info_box]