Kamenné konštrukcie – požiadavky

Obrusnosť

Požiadavky na hodnoty obrusnosť stanovuje norma STN 73 3251 – Navrhovanie konštrukcií z kameňa.

Z hľadiska trvanlivosti povrchu dlažby je sledovaná obrusnosť povrchu stanovená podľa STN EN 14 157 – Skúšobné metódy prírodného kameňa – Stanovenie odolnosti proti obrusu. Používajú sa tri metódy skúšok obrusnosť. Skúška obrusnosť pomocou širokého kolesa (je stenovena ako referenčná), skúška obrusnosť podľa Böhma, skúška obrusnosť podľa Amsler.

U najčastejšie používané metódy skúšky pre obrusnosť podľa Böhma sa používa norma STN EN 14157 – Skúšobné metódy prírodného kameňa – Stanovenie odolnosti proti obrusu, kde sa hodnoty udávajú ako úbytok objemu v mm3.

Maximálne hodnoty obrusnosť podľa Böhma s uvedenými približnými prepočty hodnôt na mm3 pre DEKSTONE G a M.

Umiestnenie dlažby Príklady umiestnenia požiadavky dle ČSN 73 3251(v mm3)
Exponované dlažby vstupné priestory, centrálne komunikačné priestory budov, schodiská, zhromažďovacie priestory, verejné priestory 12 000
Neexponované dlažby vedľajšie komunikačné priestory budov, miestnosti s obmedzeným prevádzkou, neverejné priestory 28 000

V prípade kombinovanie viacerých druhov kameňa v jednej ploche je vhodné používať také druhy kameňa, ktoré majú približne rovnakú hodnotu obrusnosť.

Hrúbka desky

Pre vonkajšie lepené dlažby možno minimálnu hrúbku dosiek stanoviť podľa prílohy B STN EN 1341. Hrúbky dosiek v závislosti na pevnosti v ohybe kameňa a zaťaženie prevádzkou sú uvedené v tabuľke 5.

Minimálna pevnosť v ohybe štvorcových kamenných dosiek v závislosti na hrúbke dosky a triede zaťaženia.

Trieda zaťaženia Minimálna pevnosť v ohybe [MPa] pri hrúbkach dosiek 10mm
1 18
2
3
Trieda zaťaženia Minimálna pevnosť v ohybe [MPa] pri hrúbkach dosiek 20mm
1 4.5
2 21
3 36
Trieda zaťaženia Minimálna pevnosť v ohybe [MPa] pri hrúbkach dosiek 30mm
1 2
2 9.3
3 16
Trieda zaťaženia Minimálna pevnosť v ohybe [MPa] pri hrúbkach dosiek 40mm
1 1.125
2 5.25
3 9
Trieda zaťaženia Minimálna pevnosť v ohybe [MPa] pri hrúbkach dosiek 50mm
1 0
2 3.36
3 5.76

Platí pre štvorcové dosky. Pre prerátaní minimálnej pevnosti pre obdĺžnikové dosky sa hodnota pre štvorcové dosky vynásobí pomerom strán dĺžka / šírka dosky. Platí len do najväčšieho rozmeru dosky 900mm.

Hodnoty uvedené v tabuľke sú len informatívne.
Hodnoty uvedené v tabuľke sú vypočítané z informatívneho vzorca uvedeného v STN EN 1341 (pozri nižšie).

t hrúbka dosky [mm]
L dĺžka dosky [mm]
W šírka dosky [mm]
P lomové zaťaženie [kN] pre príslušnú triedu použitie (pozri tabuľku 6) Rtf pevnosť v ohybe [MPa] uvádza dodávateľ kameňa

Číslo 1,6 je súčiniteľ bezpečnosti, vzorec platí do hodnoty najväčšieho rozmeru dosky 900 mm. Vzorec je iba informatívny.

Lomové zaťaženie kameňa (podle ČSN EN 1341, příl. B).

Trieda Lomové zaťaženie[kN] Typické použitie
0 dekoratívne účely
1 0.75 Dosky uložené do malty, len pochôdzne plochy
2 3.5 Plochy pre chodcov a cyklistov, záhrady, balkóny
3 6.0 Plochy občas pojazdnej, pre ľahké vozidlá a pre motocykle, vjazdy do garáží
4 9.0 Plochy pre peších, trhovisko s občasným prevádzkou dodávkových a záchranných vozidiel
5 14.00 Plochy pre peších často prechádzané ťažkými nákladnými automobilmi
6 25.00 Diaľnice, cesty, ulice, benzínové čerpacie stanice

Hrúbku štvorcové dosky pre pokládku na podložky so zohľadnením únosnosti odporúčame
stanoviť podľa vzorca:

t hrúbka dosky [m]

Fd návrhové lokálne zaťaženie [N]

Rtf pevnosť v ohybe [Pa] uvádza dodávateľ kameňa

Pri návrhu dlažby kladené na podložky je spravidla nutné zohľadniť nielen požiadavka na únosnosť dlaždice, ale aj zvoliť vhodnú hmotnosť dlaždice, aby dlaždice dobre sedeli na podložkách.Tloušťka potrebná na dosiahnutie dostatočnej hmotnosti sa stanoví zo vzorca:

t minimálna hrúbka dosky [m]

m požadovaná hmotnosť dosky min. 30 kg

a šírka dosky [m]

b dĺžka dosky [m]

ρ objemová hmotnosť materiálu [kg/m3]

Sklznosť

Požiadavky na sklznosť udáva norma STN 74 4505 – Podlahy – spoločné ustanovenia.

Podlahy všetkých bytových a pobytových miestností musia mať protišmykový úpravupovrchu zodpovedajúce prevetrávanie. Ak tieto normové hodnoty nie sú uvedené, musia byť kritériá Protisklznosť u podláh všetkých bytových a pobytových miestností nasledujúce:

  • súčiniteľ šmykového trenia najmenej 0,3 alebo
  • hodnoty výkyvu kyvadla najmenej 30, alebo
  • uhol klzu nemenej 6°

Kritériá Protisklznosť sú u častí stavieb užívaných verejnosťou, vrátane pasáží a krytých priechodov a častí stavieb uvedených v osobitnom predpise nasledujúce:

  • súčiniteľ šmykového trenia najmenej 0,5 alebo
  • hodnoty výkyvu kyvadla najmenej 40, alebo
  • uhol klzu nemenej 10 °